Πολιτική επιστροφής χρημάτων και προϊόντων

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις χρήσης του Ηλεκτρονικού Καταστήματος “www.ΟΠΤΙΚΑ ΚΕΚΕ”

1. Εισαγωγή

Το www.optikakeke.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και πώλησης οπτικών ειδωνκλπ., μέσω Διαδικτύου της  εταιρείας με την επωνυμία «ΟΠΤΙΚΑ ΚΕΚΕ.» και με διακριτικό τίτλο «ΟΠΤΙΚΑ ΚΕΚΕ», που εδρεύει στην Ξάνθη επί τ ης οδού  και και με Α.Φ.Μ. , Τηλέφωνο , , Fax και με διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) (εφεξής η «Εταιρεία»). Η Εταιρεία αποτελεί τον εξ αποστάσεως πωλητή έναντι του καταναλωτή/πελάτη, κατά την έννοια της ισχύουσας νομοθεσίας.

Πριν περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας και εισέλθετε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα , σας καλούμε να συμβουλευτείτε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις που εφαρμόζονται για την χρήση του ηλεκτρονικού μας καταστήματος που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www. www.optikakeke.gr Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, διότι η τυχόν συναλλαγή σας μαζί μας, μέσω της ιστοσελίδας www.optikakeke.gr  διέπεται από τους παρακάτω όρους και η συναλλαγή μαζί μας συνεπάγεται την αποδοχή των όρων αυτών.   

2. Πεδίο Εφαρμογής

Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις εφαρμόζονται για την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος της Εταιρείας «», το οποίο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.optikakeke.gr και ανήκει στην κατά τα ανωτέρω Εταιρεία. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κάτωθι όρους που διατυπώνονται εδώ, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους αυτούς, οφείλει να απέχει από την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και από κάθε συναλλαγή με αυτό.

3. Τροποποίηση των όρων και προϋποθέσεων χρήσης του Ηλεκτρονικού Καταστήματος  

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος και των πραγματοποιούμενων μέσω αυτού συναλλαγών, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες για οποιαδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Διευκρινίζεται ότι η αλλαγή των όρων δεν καταλαμβάνει παραγγελίες που έχουν ήδη καταχωρηθεί πριν την αλλαγή. 

4. Παρεχόμενες Πληροφορίες και Προϊόντα

H Εταιρεία δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, σε ότι αφορά την ταυτότητα της Εταιρείας, των ουσιωδών χαρακτηριστικών που κατά περίπτωση περιγράφονται για κάθε προϊόν που διαθέτει και τις παρεχόμενες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος υπηρεσίες και συναλλαγές. Η Εταιρεία, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος, εκ παραδρομής, ακούσια ή εκ λόγων ανωτέρας βίας κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

5. Περιορισμός ευθύνης

Η Εταιρεία στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία. Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη τον ενδιαφερόμενο πελάτη και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη. Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (πχ πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου "όπως ακριβώς έχουν". Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

6. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κλπ. αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία η Εταιρεία έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της Εταιρείας ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα της Εταιρείας ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της Εταιρείας ή τρίτων μερών, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας ή των τρίτων μερών αντίστοιχα, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων, βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθέμιτου ανταγωνισμού. Η χρήση τους στον ηλεκτρονικό κατάστημα δεν παρέχει άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους από τρίτους.

7. Υποχρεώσεις και Ευθύνη Χρήστη

Ο χρήστης/πελάτης της ιστοσελίδας της Εταιρείας συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του ηλεκτρονικού καταστήματος, όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 

Πρόθεση της Εταιρείας είναι να μη συλλέγει προσωπικά δεδομένα ανηλίκων. Ωστόσο, δεδομένου ότι αυτό δεν είναι εφικτό να διασφαλιστεί/επιβεβαιωθεί από την Εταιρεία, τυχόν ανήλικοι χρήστες του ιστότοπου της Εταιρείας που πιθανόν παρέχουν, μέσω αυτού, προσωπικά τους δεδομένα, θεωρούμε ότι έχουν λάβει τη συγκατάθεση των ασκούντων τη γονική μέριμνα αυτών ή των τυχόν κηδεμόνων τους.

Ο χρήστης/πελάτης της ιστοσελίδας της Εταιρείας υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό κατάστημα και την ιστοσελίδα της Εταιρείας για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση της εμπιστευτικότητας και του απορρήτου των πληροφοριών, δείχνει εμπάθεια ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανηλίκους με οποιονδήποτε τρόπο, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις, όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων κάθε είδους, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή την παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιονδήποτε τρόπο και για την συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών.

8. Σύνδεσμοι σε αυτό τον Διαδικτυακό Τόπο 

Οι σύνδεσμοι σε αυτό το χώρο πιθανόν να σας μεταφέρουν σε εξωτερικές – συσχετιζόμενες ιστοσελίδες. Οι συσχετιζόμενες ιστοσελίδες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Εταιρείας και η Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τα περιεχόμενα οποιασδήποτε συσχετιζόμενη ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε μια συσχετιζόμενη ιστοσελίδα ή οποιωνδήποτε αλλαγών ή ενημερώσεων σε τέτοιες ιστοσελίδες. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τις εκπομπές του δικτύου ή για την οποιασδήποτε μορφής μετάδοση που λαμβάνεται από οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα. Η Εταιρεία σας παρέχει αυτούς τους συνδέσμους μόνο ως διευκόλυνση και η συμπερίληψη οποιουδήποτε συνδέσμου δεν υποδηλώνει την έγκριση από την Εταιρείας της συσχετιζόμενης ιστοσελίδας.  

9. Προσωπικά Δεδομένα – Πολιτική Απόρρητο

Η Εταιρεία είναι υπεύθυνη επεξεργασίας και οφείλει να διαχειρίζεται και να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών και των χρηστών του ιστότοπου σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (679/2016), καθώς και στα οριζόμενα στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των ατόμων σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει.

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί τα δεδομένα των επισκεπτών (Όνομα, Επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, τηλέφωνο επικοινωνίας, κλπ.), εφόσον αυτά έχουν καταχωρηθεί μέσω της φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας για την επικοινωνία μαζί τους.

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί τα δεδομένα των επισκεπτών (διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας) εφόσον έχει πραγματοποιηθεί η εγγραφή τους στο newsletter, για τη λήψη προσφορών και ενημερωτικών δελτίων της www.optikakeke.gr.

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί τα δεδομένα των επισκεπτών (διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας) εφόσον έχει πραγματοποιηθεί η καταχώρηση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης αλληλογραφίας σε προκαθορισμένα πεδία του ιστότοπου, για την υπενθύμιση μη ολοκληρωμένης αγοράς για προϊόντα τα οποία έχουν προστεθεί και παραμένουν στο καλάθι αγορών.

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί τα δεδομένα των επισκεπτών μέσω της χρήσης cookies για την βελτίωση της ιστοσελίδας και της προσαρμογής του τρόπου με τον οποίο οι επισκέπτες περιηγούνται σε αυτήν και την καλύτερη εμπειρία τους. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies, πατήστε εδώ.

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί τα δεδομένα των χρηστών (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση κατοικίας, σταθερό τηλέφωνο, κινητό τηλέφωνο κλπ.) που έχουν καταχωρηθεί στην Ιστοσελίδα για όλους τους προαναφερθέντες σκοπούς επεξεργασίας καθώς και για την εκτέλεση των συναλλαγών που πραγματοποιούνται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος. Τα στοιχεία των χρηστών και των συναλλαγών θεωρούνται απόρρητα, όπως και στις συνήθεις συναλλαγές σε εμπορικό κατάστημα. Οι χρήστες κατά την παροχή των στοιχείων τους στα πλαίσια των συναλλαγών τους όπως και με το παρόν, θα ενημερώνονται από την Εταιρεία θα συναινούν και θα αποδέχονται την επικείμενη επεξεργασία των στοιχείων αυτών προσωπικών δεδομένων, για τις ανάγκες της ομαλής και ευχερούς μεταξύ των μερών συναλλαγής, καθώς επίσης και της διαβίβασης των στοιχείων αυτών σε αποδέκτες οι οποίοι θα προσδιορίζονται συγκεκριμένα και είναι οι υπάλληλοι και προστεθέντες της Εταιρίας στα πλαίσια της διεκπεραίωσης της καταρτιζομένης σύμβασης.

Επίσης και με τον παρόν γνωστοποιείται η ύπαρξη του δικαιώματος ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, εναντίωσης, περιορισμού της επεξεργασίας και φορητότητας σύμφωνα με τα άρθρα 12-22 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας. Βεβαιώνεται ότι μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των παραγγελιών.

Κατά τα λοιπά η Εταιρεία δεσμεύεται να μην αποκαλύψει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τους ίδιους, ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτό ή συνεργαζόμενες με αυτό επιχειρήσεις, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης, την προώθηση αγαθών και την ενημέρωση των πελατών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο και σκοπό επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, παρακαλούμε όπως ενημερωθείτε μέσω της Πολιτικής Απορρήτου, πατήστε εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά την ασφάλεια συναλλαγών καθώς και την ασφάλεια προσωπικών δεδομένων, παρακαλούμε όπως ενημερωθείτε μέσω της Ασφάλειας Συναλλαγών, πατήστε εδώ.

10. Ασφάλεια

Η Εταιρεία αναγνωρίζει την σημασία της ασφάλειας των Προσωπικών Δεδομένων σας καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών σας και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλειά σας. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά δεδομένα σας και τις συναλλαγές σας είναι ασφαλείς και απόρρητες. Η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας και των συναλλαγών επιτυγχάνεται με τις ακόλουθες μεθόδους:

α) Αναγνώριση Πελάτη

Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή σας είναι δυο: ο Κωδικός Εισόδου (email ή username) και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (password), οι οποίοι κάθε φορά που τους καταχωρείτε σας παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά σας στοιχεία. Σας δίνεται η δυνατότητα να μεταβάλλετε τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (password) και την διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) όσο συχνά επιθυμείτε. Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία σας είστε εσείς μέσω των ανωτέρω κωδικών και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την διατήρηση της μυστικότητας και απόκρυψλης τους από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειας του ή διαρροής του θα πρέπει να προβείτε στην άμεση ειδοποίηση μας, αλλιώς το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας δεν ευθύνεται για την χρήση του Μυστικού Κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Σας συνιστούμε για λόγους ασφαλείας, να αλλάζετε το password σας σε τακτά χρονικά διαστήματα και να αποφεύγετε τη χρήση των ίδιων και εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών. Επίσης, σας προτείνουμε να χρησιμοποιείτε γράμματα, αριθμούς αλλά και σύμβολα για την δημιουργία του Μυστικού Κωδικού Ασφαλείας σας.

β) Αυτόματη Αποσύνδεση

Εάν δεν υπάρξει δραστηριότητα για 20 λεπτά γίνεται αυτόματη αποσύνδεση από το χώρο μελών του ηλεκτρονικού καταστήματος της Εταιρείας Ελεγχόμενη Πρόσβαση (firewall). Η πρόσβαση στα συστήματα της Εταιρείας (servers) ελέγχεται από firewall, το οποίο επιτρέπει την χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών από τους πελάτες/χρήστες απαγορεύοντας, παράλληλα, την πρόσβαση σε συστήματα και βάσεις δεδομένων με απόρρητα στοιχεία και πληροφορίες της Εταιρείας. Το Απόρρητο των συναλλαγών καθώς και η τήρησή του απορρήτου είναι αυτονόητη. Οι βασικές αρχές που διέπουν τις κλασσικές συναλλαγές ισχύουν και στην περίπτωση του ηλεκτρονικού εμπορίου. Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρήστη/μέλος στην Εταιρεία είναι εμπιστευτικές και η Εταιρεία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των συναλλαγών και των παρεχόμενων υπηρεσιών.     

Η Εταιρεία δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός εάν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από εσάς ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής. Σε περίπτωση που η Εταιρεία χρησιμοποιεί τρίτους για την υποστήριξη των συστημάτων της, φροντίζει για την εξασφάλιση του απορρήτου. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας και τα δικαιώματά σας παρακαλούμε όπως ενημερωθείτε μέσω της Πολιτικής Απορρήτου της Εταιρείας. Για την δική σας ασφάλεια, θα πρέπει και εσείς να χειρίζεστε όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας, ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνετε σε οποιαδήποτε αποκάλυψη τους σε τρίτα πρόσωπα.  

9. Χρήση cookies

Το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας χρησιμοποιεί cookies για την διαχείριση των περιόδων σύνδεσης, για την παροχή εξατομικευμένων πληροφοριών και για την προσαρμογή διαφημιστικού και άλλου περιεχομένου στις ιδιαίτερες ανάγκες, επιθυμίες και ενδιαφέροντα των χρηστών. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο κάθε χρήστη/επισκέπτη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του, ούτε οδηγούν στην ταυτοποίηση του υπολογιστή του με οποιοδήποτε πρόσωπο. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη/επισκέπτη στην χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων του διαδικτυακού τόπου για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές που είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. Τα cookie μπορεί ενδεικτικά να συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι χρήστες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα ή να δίνουν τη δυνατότητα στην ιστοσελίδα να απομνημονεύει προηγούμενες επιλογές του χρήστη, ώστε να του παρέχει βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες ή ακόμα και να χρησιμοποιηθούν για προσωποποιημένη διαφήμιση. Επίσης, τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την δημιουργία στατιστικών και ερευνών που επιτρέπουν στην Εταιρεία να κατανοήσει καλύτερα πώς οι χρήστες χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό κατάστημα και τον ιστότοπο της, ώστε να βελτιώσει την δομή και το περιεχόμενό του. Οι στατιστικές και οι λοιπές έρευνες που βασίζονται στις πληροφορίες των cookies γίνονται υπό καθεστώς απόλυτης ανωνυμίας, ενώ η Εταιρεία δεν έχει δυνατότητα να γνωίζει την ταυτότητα και τα προσωπικά στοιχεία κάθε χρήστη από τις πληροφορίες των cookies. Ωστόσο, καθίσταται σαφές στους χρήστες ότι ορισμένες λειτουργίες του ηλεκτρονικού καταστήματος είναι διαθέσιμες μόνο μέσω της χρήσης cookies και στην περίπτωση που απορρίψουν τα cookies, αυτές οι λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες.     

10. Αγορά Προϊόντων

Η Εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Ωστόσο δεν μπορεί να αποκλείσει περιπτώσεις λαθών σε τιμές και δευτερεύοντα χαρακτηριστικά προϊόντων και δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές λειτουργίας της ιστοσελίδας της Εταιρείας ή λάθη ακούσια, εκ παραδρομής ή εκ σφάλματος, κατά την ενημέρωση/αναγραφή των τιμών των προϊόντων.

Η Εταιρεία συνιστά στους πελάτες της πριν προβούν σε οποιαδήποτε αγορά από το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας να επισκεφθούν τις ενότητες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης, Τρόποι Πληρωμής, Τρόποι Αποστολής, Πολιτική Επιστροφών και Ασφάλεια Συναλλαγών, όπου θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία και τον τρόπο αγοράς των προϊόντων.

Μετά την καταχώριση της παραγγελίας σας θα λάβετε αυτοματοποιημένο email, το οποίο θα αναφέρει τις λεπτομέρειες της παραγγελίας σας. Μετά την επεξεργασία της παραγγελίας σας από το τμήμα ηλεκτρονικών αγορών της Εταιρείας, θα λάβετε δεύτερο, επιβεβαιωτικό email με τα προϊόντα που θα σας αποσταλούν. Στο σημείο αυτό συνάπτεται η μεταξύ μας σύμβαση πώλησης. Κατά την εξέλιξη της παραγγελίας σας θα λάβετε μια σειρά αυτοματοποιημένων email, τα οποία θα αναφέρουν την πρόοδο της παραγγελίας σας. Αυτά τα μηνύματα αφορούν τα εξής βήματα:

Εκκρεμής: Η παραγγελία σας έχει παραληφθεί από το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας και αναμένουμε την λήψη του τιμήματος.

Υπό Εκτέλεση: Η παραγγελία σας βρίσκεται στο στάδιο συγκέντρωσης των προϊόντων στην αποθήκη της Εταιρείας.

Εκτελεσμένη: Η παραγγελίας σας έχει ολοκληρωθεί, τιμολογηθεί και αποσταλεί στην δηλωμένη από εσάς διεύθυνση.

Ακυρωμένη: Η παραγγελία σας έχει ακυρωθεί μετά από δικό σας αίτημα.

Η Εταιρεία παραδίδει τα προϊόντα της παραγγελίας σας χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, αλλά, οπωσδήποτε, εντός 30 ημερολογιακών ημερών από τη σύναψη της σύμβασης.   

11. Πολιτική τιμών

Το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των τιμών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του πελάτη.

12. Τρόποι Πληρωμής

Η πληρωμή των αγορών από το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας δύναται να πραγματοποιηθεί με τους κατωτέρω τρόπους πληρωμής

α) Πληρωμή μέσω Κάρτας

Παρέχεται η δυνατότητας στον χρήστη/πελάτη πληρωμής με όλες τις πιστωτικές, χρεωστικές και προπληρωμένες κάρτες VISA, Mastercard, Maestro, εκτός της American Express. Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών “Alpha e-Commerce” της Alpha Bank και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.1 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer – SSL). Για τις αγορές με πιστωτική κάρτα ακολουθείστε τις οδηγίες που υπάρχουν στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε την φόρμα παραγγελίας και τον αριθμό και την ημερομηνία λήξης καθώς επίσης και τον 3ψήφιο αριθμό (CVV) που αναγράφεται στο πίσω μέρος της πιστωτικής σας κάρτας. Στην περίπτωση που επιλέξετε να πληρώσετε με πιστωτική κάρτα θα πρέπει να είστε παρών κατά την παραλαβή της παραγγελίας σας έχοντας μαζί σας την πιστωτική σας κάρτα και την ταυτότητά σας. Σε αυτήν την περίπτωση δεν επιτρέπεται η παραλαβή της παραγγελίας σας από τρίτο πρόσωπο που επιδεικνύει την πιστωτική κάρτα. Σε περίπτωση που η παραγγελία πραγματοποιείται στα στοιχεία και για λογαριασμό εταιρείας, τότε η πιστωτική κάρτα που χρησιμοποιείται για την πληρωμή θα πρέπει να είναι εταιρική και να έχει εκδοθεί στα στοιχεία της αντίστοιχης εταιρείας. Κατά την παραλαβή της παραγγελίας θα πρέπει να βρίσκεται επίσης ο κάτοχος της εταιρικής πιστωτικής κάρτας με την κάρτα και την ταυτότητά του.

β) Αγορά με Δόσεις 

Μπορείτε να αγοράσετε τα προϊόντα από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα με έως 12 άτοκες δόσεις για αγορές από 100,00€ έως 500,00€, με έως 24 δόσεις για αγορές από 501,00€ έως 3.500,00€ και με έως 36 άτοκες δόσεις για αγορές από 3.501,00€ και άνω, με χρήση της πιστωτικής σας κάρτας. 

γ) Κατάθεση – Έμβασμα – Εντολή Πληρωμής

Παρέχεται η δυνατότητα στον χρήστη/πελάτη να εξοφλήσει την παραγγελία του με κατάθεση, έμβασμα ή εν γένει με εντολή πληρωμής στους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας:

 

13. Τρόπος και Έξοδα Αποστολής – Μετάθεση του Κινδύνου Καταστροφής ή Απώλειας Προϊόντος

Τα προϊόντα της Εταιρείας παραδίδονται είτε στο τόπο που έχει επιλέξει ο πελάτης πριν από την ολοκλήρωση της παραγγελίας και την σύναψη της σύμβασης πώλησης, σύμφωνα με τις σχετικές επιλογές παράδοσης που παρέχονται από το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας, είτε σε φυσικό κατάστημα της Εταιρείας.

Η παράδοση στον τόπο επιλογής του πελάτη πραγματοποιείται από μεταφορέα – εξωτερικό συνεργάτη της Εταιρείας και γίνεται είτε στα χέρια του ίδιου του πελάτη, είτε σε νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτόν τρίτο πρόσωπο. Στην περίπτωση εξουσιοδότησης τρίτου προσώπου για την παραλαβή, ο πελάτης οφείλει να ενημερώσει την Εταιρεία με ηλεκτρονικό μήνυμα ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο, πριν από την αποστολή του προϊόντος, αναφέροντας τα στοιχεία του εξουσιοδοτούμενου προσώπου. Για την παραλαβή της παραγγελίας ο πελάτης θα επιδεικνύει στον εξωτερικό συνεργάτη – μεταφορέα της Εταιρείας την επιβεβαίωση της παραγγελίας και την ειδοποίηση για την αποστολή, καθώς επίσης και επίσημο έγγραφο ταυτοπροσωπίας (π.χ. δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης). Στην περίπτωση παραλαβής από τρίτο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, ο εξουσιοδοτημένος τρίτος θα πρέπει επιπλέον να παραδίδει στον εξωτερικό συνεργάτη – μεταφορέα της Εταιρείας την σχετική εξουσιοδότηση του πελάτη για την παραλαβή της συγκεκριμένης παραγγελίας νόμιμα θεωρημένη από αρμόδια Αρχή.

Η παράδοση – εκφόρτωση των προϊόντων γίνεται πάντα επί του πεζοδρομίου. Παραδόσεις προϊόντων σε ορόφους ή σε υπόγειο δεν γίνονται. Στο σημείο εκφόρτωσης πρέπει να υπάρχει τσιμέντο ή άσφαλτος και ο δρόμος να είναι τουλάχιστον 3,5 μέτρα φάρδος. Ο μεταφορέας της Εταιρείας έχει το δικαίωμα να αρνηθεί να παραδώσει τα προϊόντα σε περιπτώσεις όπως, χωματόδρομοι, δρόμοι με μεγάλη κλίση, βρεγμένα σημεία με λάσπες κλπ. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να οριστεί διαφορετικό σημείο παράδοσης.

Σε περίπτωση παραλαβής των προϊόντων από φυσικό κατάστημα της Εταιρείας και το προϊόν εμφανίζεται ως «άμεσα διαθέσιμο», ο πελάτης μπορεί να προσέλθει για παραλαβή αφού πρώτα λάβει σχετική ειδοποίηση από την Εταιρεία. Το προϊόν παραμένει δεσμευμένο στο φυσικό κατάστημα έως και 5 εργάσιμες ημέρες μετά την ειδοποίηση του πελάτη. Μετά την πάροδο 5 εργάσιμων ημερών, το προϊόν μπορεί να διατεθεί και ο πελάτης θα περιμένει νέα ημερομηνία παραλαβής.

Ο χρόνος προετοιμασίας των παραγγελιών για όλα τα προϊόντα, εφόσον βρίσκονται σε διαθεσιμότητα, είναι από 5 έως 7 εργάσιμες ημέρες, εάν η παραγγελία έχει γίνει μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας. Στον ως άνω χρόνο δεν περιλαμβάνεται ο χρόνος αποστολής των προϊόντων.      

Στις συμβάσεις πώλησης, κατά τις οποίες η Εταιρεία αποστέλλει τα προϊόντα στον πελάτη, ο κίνδυνος απώλειας, βλάβης ή καταστροφής των προϊόντων μετατίθεται στον πελάτη, όταν αυτός ή κάποιο τρίτο μέρος, το οποίο εξουσιοδοτείται σχετικά από τον πελάτη και είναι διάφορο του μεταφορέα έχει αποκτήσει τη φυσική κατοχή των προϊόντων. Εάν ο μεταφορέας έχει ενταλθεί από τον πελάτη, προκειμένου να μεταφέρει τα προϊόντα, ο κίνδυνος μετατίθεται στον πελάτη άμα τη παραδώσει στον μεταφορέα.

Το κόστος μεταφοράς των προϊόντων υπολογίζεται ανάλογα με τον όγκο των προϊόντων της παραγγελίας και την περιοχή παράδοσης και γνωστοποιείται στον πελάτη πριν από την ολοκλήρωση της παραγγελίας του στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας.

14. Πολιτική Επιστροφών 

Εξωτερικά – Αισθητικά Ελαττώματα

Ο πελάτης υποχρεούται κατά την παραλαβή, να αποσυσκευάσει και να ελέγχει τα προϊόντα για να επιβεβαιώσει την ανυπαρξία εξωτερικών, αισθητικών ελαττωμάτων, και στην περίπτωση που υπάρχουν δικαιούται να αποκρούσει την παραλαβή του είδους και να το επιστρέψει στον διανομέα άλλως να αναγγείλει την ύπαρξη αισθητικών ελαττωμάτων σε προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του είδους, ενώ σε περίπτωση παρόδου της προθεσμίας αυτής χάνει κάθε σχετικό δικαίωμα και θεωρείται ότι το αισθητικό ελάττωμα προκλήθηκε μετά την παράδοση. Η Εταιρεία υποχρεούται σε σύντομο χρόνο να προβεί σε αντικατάσταση του είδους αυτού με άλλο, χωρίς το εξωτερικό ελάττωμα. Σε περίπτωση ανεπιφύλακτης παραλαβής του είδους θεωρείται ότι αυτό παραδόθηκε σε άριστη εξωτερική κατάσταση χωρίς αισθητικά ελαττώματα.

Ειδικότερα, σε περίπτωση που κάποιο από τα προϊόντα, παραληφθεί σπασμένο κατά την παράδοση της παραγγελίας, η Εταιρεία θα πρέπει να ενημερωθεί γραπτώς από τον πελάτη, μέσω email, συνοδευόμενο από σχετικές φωτογραφίες, εντός 48 ωρών και η Εταιρεία υποχρεούται σε σύντομο χρονικό διάστημα να προβεί σε αντικατάσταση του είδους αυτού με νέο. Μετά το πέρας των 48 ωρών από την παράδοση των προϊόντων, τα προϊόντα θεωρείται ότι παραδόθηκαν σε άριστη κατάσταση, χωρίς κανένα αισθητικό ελάττωμα.  

Ο όρος αυτός δεν ισχύει για πωλήσεις ειδών από φυσικά καταστήματα όταν και η παράδοση του είδους γίνεται στο φυσικό κατάστημα, οπότε το είδος ανοίγεται και ελέγχεται κατά την παράδοση από τον πελάτη. Ισχύει όμως αναλογικά σε πωλήσεις από φυσικά καταστήματα όταν η παράδοση ορίζεται με αποστολή του είδους στην οικία του αγοραστή.

15. Δικαίωμα Αναιτιολόγητης Yπαναχώρησης

Ο Πελάτης που αγοράζει προϊόντα εξ αποστάσεως από το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας δικαιούται να υπαναχωρήσει αναιτιολογήτως από τη εξ αποστάσεως αγορά ενός προϊόντος εντός αποκλειστικής προθεσμίας 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών (όταν πρόκειται για υπηρεσίες), ή από την ημερομηνία παράδοση των προϊόντων (όταν πρόκειται για προϊόντα) στον ίδιο ή σε εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, και μάλιστα όταν είναι πολλά στην ίδια παραγγελία από την παράδοση και του τελευταίου, επιστρέφοντας το προϊόν ακριβώς στην κατάσταση που το παρέλαβε, με το σύνολο των εξαρτημάτων του, των εντύπων που το συνοδεύουν και της συσκευασίας του σε άριστη κατάσταση. Τα προϊόντα που επιστρέφονται θα πρέπει να συνοδεύονται από όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα και τις αποδείξεις παραλαβής.

Η υπαναχώρηση αυτή είναι αναιτιολόγητη, χωρίς ο πελάτης να είναι υποχρεωμένος να επικαλεστεί λόγους που να δικαιολογούν την υπαναχώρησή του  και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του πελάτη, με εξαίρεση τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του προϊόντος, τα οποία δεν καλύπτονται από την Εταιρεία και επιβαρύνουν τον πελάτη.

Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως, σύμφωνα με το Υπόδειγμα Εντύπου Υπαναχώρησης που παρατίθεται κατωτέρω ή ηλεκτρονικά μέσω της φόρμας επικοινωνίας του ηλεκτρονικού καταστήματος της Εταιρείας ή τηλεφωνικά καλώντας στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στον αριθμό τηλεφώνου 2310660000 ή με fax στον αριθμό τηλεφώνου 2310775505. Η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη να αποστείλει επιβεβαίωση της παραλαβής δήλωσης υπαναχώρησης, μόλις αυτή περιέλθει σε αυτήν. Ο πελάτης, ωστόσο, φέρει το βάρος της απόδειξης ότι άσκησε το δικαίωμα υπαναχώρησης εμπρόθεσμα. 

Υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης

 (συμπληρώστε και επιστρέψτε το παρόν έντυπο μόνο εάν επιθυμείτε να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση)

 - Προς την  «ΟΠΤΙΚΑ ΚΕΚΕ»,  Διεύθυνση, ΤΗΛ.ΦΑΞ.ΕΜΑΙL

- Γνωστοποιώ/Γνωστοποιούμε (*) με την παρούσα ότι υπαναχωρώ/υπαναχωρούμε (*) από τη σύμβαση μου/ μας (*) πώλησης των ακόλουθων αγαθών (*)/παροχής της ακόλουθης υπηρεσίας (*)

 - Που παραγγέλθηκε(-αν) στις (*)/που παρελήφθη(-σαν) στις (*)

 - Όνομα καταναλωτή(-ών)

 - Διεύθυνση καταναλωτή(-ών)

 - Υπογραφή καταναλωτή(-ών) (μόνο εάν το παρόν έντυπο κοινοποιηθεί σε χαρτί)

 - Ημερομηνία_________

 * Διαγράφεται η περιττή ένδειξη

Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης, η Εταιρεία υποχρεούται εντός προθεσμίας 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της έγκυρης άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης από τον πελάτη, να αποδώσει στο ακέραιο το τίμημα που εισέπραξε και προβαίνει στην επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη, χρησιμοποιώντας τα ίδια μέσα πληρωμής με εκείνα που ο καταναλωτής χρησιμοποίησε για την αρχική συναλλαγή. Η Εταιρεία δικαιούται να παρακρατήσει το τίμημα μέχρι την παραλαβή των προϊόντων ή μέχρι ο πελάτης να αποστείλει απόδειξη ότι παρέδωσε τα προϊόντα προς επιστροφή. Η Εταιρεία δεν απαιτείται να επιστρέψει πρόσθετες δαπάνες παράδοσης, εάν ο καταναλωτής ρητώς είχε επιλέξει τρόπο παράδοσης άλλο από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που προσφέρει η Εταιρεία.

Επίσης, ο πελάτης, μετά την άσκηση του δικαιώματος της αναιτιολόγητης υπαναχώρησης, υποχρεούται να επιστρέψει τα προϊόντα εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία κοινοποίησε την υπαναχώρηση στην Εταιρεία, επιβαρυνόμενος με το άμεσο κόστος μεταφοράς και επιστροφής των προϊόντων. 

Η Εταιρεία δεν υποχρεούται σε επιστροφή μέρους ή του συνόλου του τιμήματος του επιστραφέντος κατόπιν αναιτιολόγητης υπαναχώρησης προϊόντος, εφόσον υφίσταται απομείωση της αξίας του προϊόντος, οφειλόμενη στην χρήση του προϊόντος από τον πελάτη με μη προσήκοντα τρόπο, ήτοι με τρόπο που εκφεύγει της συνήθους εξέτασης του προϊόντος για την διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας του, όπως αυτή θα ελάμβανε χώρα από σε ένα φυσικό κατάστημα. Στην περίπτωση αυτή, ο πελάτης ευθύνεται για τυχόν απομείωση της αξίας των προϊόντων μόνο ως αποτέλεσμα της διαχείρισης των προϊόντων. Η Εταιρεία ρητώς επιφυλάσσεται να ελέγξει το επιστραφέν προϊόν μετά την παραλαβή του και να παρακρατήσει μέρος ή το σύνολο του τιμήματος αναλόγως της απομειωμένης αξίας του με ευθύνη του πελάτη, λόγω μη προσήκουσας χρήσης του.   

Εξαιρέσεις από το δικαίωμα υπαναχώρησης

Κατ’ εξαίρεση, το δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης του πελάτη από την σύμβαση εξ αποστάσεως πώλησης δεν εφαρμόζεται και ο πελάτης δεν μπορεί να επιστρέψει αζημίως το αγορασθέν προϊόν, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Στις συμβάσεις υπηρεσιών μετά την πλήρη παροχή της υπηρεσίας, εάν η εκτέλεση άρχισε με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του πελάτη και με την εκ μέρους του αναγνώριση ότι θα απωλέσει το δικαίωμά του υπαναχώρησης μόλις η σύμβαση εκτελεσθεί πλήρως από την Εταιρεία.

β) Στην προμήθεια προϊόντων που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές ή απαιτήσεις του πελάτη ή εν γένει προϊόντα εξατομικευμένα για τον πελάτη.

γ) Στην προμήθεια σφραγισμένων προϊόντων, τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση.

δ) Στην προμήθεια προϊόντων τα οποία, μετά την παράδοση, λόγω της φύσης τους, είναι αναπόσπαστα αναμεμειγμένα με άλλα στοιχεία,

ε) Στις περιπτώσεις υλικών και πρώτων υλών που έχουν αποσφραγιστεί από την συσκευασία τους.

στ) Στις συμβάσεις κατά τις οποίες ο πελάτης έχει ζητήσει ειδικά επίσκεψη από την Εταιρεία με σκοπό να πραγματοποιήσει επείγουσες επιδιορθώσεις ή την εκτέλεση εργασιών συντήρησης. Εάν, στην περίπτωση τέτοιας επίσκεψης, ο προμηθευτής παράσχει υπηρεσίες επιπλέον εκείνων που ζητήθηκαν συγκεκριμένα από τον καταναλωτή ή αγαθά πέρα από τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν υποχρεωτικά κατά την εκτέλεση εργασιών συντήρησης ή κατά τις επιδιορθώσεις, το δικαίωμα υπαναχώρησης εφαρμόζεται στις εν λόγω πρόσθετες υπηρεσίες ή αγαθά,

καθώς, και σε κάθε άλλη περίπτωση που αυτό προβλέπεται ρητά από το Νόμο.

Νοείται ότι σε όλες τις ως άνω περιπτώσεις, όπως και σε κάθε περίπτωση, ο πελάτης διατηρεί στο ακέραιο το γενικό δικαίωμα υπαναχώρησης από την σύμβαση πώλησης και επιστροφής του προϊόντος λόγω νομικών ή πραγματικών ελαττωμάτων ή έλλειψης συνομολογημένων ιδιοτήτων που διαπιστώνει μετά την παραλαβή του και την χρήση του, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις των άρθρων 540 και επόμενα του Αστικού Κώδικα και τις λοιπές διατάξεις προστασίας του καταναλωτή και εν γένει αγοραστή.   

16. Ακύρωση Παραγγελίας Λόγω Μεταμέλειας

Η εκ μέρους του πελάτη ακύρωση της ηλεκτρονικής παραγγελίας του λόγω μεταμελείας γίνεται δεκτή μόνο εφόσον το είδος δεν έχει ακόμα τιμολογηθεί και δοθεί προς αποστολή εκ μέρους της Εταιρείας. Σε περίπτωση που η παραγγελία σας έχει ήδη τιμολογηθεί, ακυρώσεις δεν γίνονται δεκτές. Η ακύρωση γίνεται μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) προς την Εταιρεία από τον πελάτη ή καλώντας στο 2310661000,οπότε ένας συνεργάτης της Εταιρείας θα αναλάβει την ακύρωση της παραγγελίας σας. Ο πελάτης οφείλει να δηλώσει τα ακριβή στοιχεία της παραγγελίας του. Η ακύρωση δεν επέρχεται αν δεν αποσταλεί σχετική επιβεβαίωση εκ μέρους της Εταιρείας με ηλεκτρονική αλληλογραφία προς τον πελάτη.

Σε περίπτωση που ο πελάτης πριν από την εκ μέρους του δήλωση ακύρωσης έχει καταβάλει την αξία της εγκεκριμένης παραγγελίας του και η Εταιρεία την έχει ήδη εισπράξει, τότε η Εταιρεία οφείλει μέσα σε προθεσμία δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών να επιστρέψει στον πελάτη την εισπραχθείσα αξία με τον ίδιο τρόπο που αυτός επέσπευσε την καταβολή της (με αντιλογισμό του ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό, με καταβολή μετρητών κλπ). Άλλως σε περίπτωση που έχει δοθεί εντολή πληρωμής εκ μέρους του πελάτη αλλά τα χρήματα δεν έχουν εισπραχθεί από την Εταιρεία (όπως πχ. στην περίπτωση εντολής χρέωσης πιστωτικής κάρτας όταν όμως η Τράπεζα δεν έχει ακόμα καταβάλει το τίμημα στην Εταιρεία), τότε η Εταιρεία υποχρεούται εντός της προθεσμίας των δεκατεσσάρων (14) εργασίμων ημερών να επισπεύσει κάθε απαραίτητη ενέργεια και δήλωση προς κάθε αρμόδιο φορέα (Τράπεζα κλπ) για τη γνωστοποίηση της ακύρωσης της παραγγελίας και την υποχρέωση απόδοσης κάθε χρεωθέντος σε βάρος του πελάτη ποσού. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρεία θεωρείται ότι έχει εκπληρώσει σύννομα τις υποχρεώσεις της, και η αναίρεση κάθε χρέωσης θα γίνει με βάση τους όρους της σύμβασης που συνδέει τον πελάτη με τον τρίτο αυτό φορέα (Τράπεζα κλπ) και η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με το χρόνο επιστροφής ή αντιλογισμού κάθε σχετικής χρέωσης.

Μετά την παραλαβή του προϊόντος, καλέστε μας στο  ή επικοινωνήστε με την Εταιρεία στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ηλεκτρονικού καταστήματος @ .gr, εξηγώντας το λόγο που επιθυμείτε την ακύρωση της παραγγελίας και ένας συνεργάτης της Εταιρείας θα σας εξυπηρετήσει άμεσα και θα σας ενημερώσεις για όλες τις επιλογές και δυνατότητες που έχετε.

17. Ευθύνη από την Πώληση

Σε κάθε πώληση η Εταιρεία υποχρεούται να παραδώσει στον πελάτη τα προϊόντα με τις συνομολογημένες ιδιότητες και χωρίς πραγματικά ή νομικά ελαττώματα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Αστικού Κώδικα. 

18. Ασφαλή προϊόντα - Νόμιμη εγγύησης

Κάθε διαρκές καταναλωτικό αγαθό συνοδεύεται από την έγγραφη εγγύηση του κατασκευαστή του προϊόντος ή της επιχείρησης που εισήγαγε το προϊόν στην ΕΕ ή της επιχείρησης που επιθέτει στο προϊόν τα σήματα της, εμφανιζόμενης ως κατασκευαστή. Παρακαλούμε να δώσετε ιδιαίτερη βαρύτητα στους όρους της παρεχόμενης εγγύησης, καθώς και στα υπόλοιπα συνοδευτικά έγγραφα και στοιχεία, τα οποία περιλαμβάνονται στα προϊόντα, και ιδίως σε αυτά που περιέχουν πληροφορίες για την ασφαλή χρήση και συντήρηση των προϊόντων.  

Τα διατιθέμενα από την Εταιρεία προϊόντα είναι προϊόντα διαρκείας τα οποία φέρουν κάθε απαραίτητη πιστοποίηση ασφαλούς λειτουργίας. Τα προϊόντα συνοδεύονται από γραπτές οδηγίες χρήσης (πλην των απλών στη χρήση προϊόντων) και από γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας εύλογης διάρκειας, στην ελληνική γλώσσα. Το έντυπο της εγγύησης περιλαμβάνει πάντοτε, με απλή, ευανάγνωστη και κατανοητή διατύπωση στην ελληνική γλώσσα την επωνυμία και τη διεύθυνση του εγγυητή, το προϊόν στο οποίο αναφέρεται η εγγύηση, το ακριβές περιεχόμενό της, την διάρκειά της, την έκταση εδαφικής ισχύος της, καθώς και τα δικαιώματα που παρέχει το εφαρμοστέο δίκαιο. Η εγγύηση έχει διάρκεια εύλογη σε σχέση πάντα με την πιθανή διάρκεια ζωής του προϊόντος, καθορίζεται από τον κατασκευαστή, ισχύει από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος ή αυτής και επιτρέπει τη δωρεάν αποκατάσταση του προβλήματος, εφόσον πληρούνται οι παρακάτω όροι:

Να υπάρχει η εγγύηση της αντιπροσωπείας και η απόδειξη αγοράς προϊόντος.

Να μην έχουν αλλοιωθεί τα σταθερά στοιχεία της συσκευής.

Να μην εξαιρείται η βλάβη με βάση το έντυπο της εγγύησης του κατασκευαστή.

19. Επίλυση Διαφορών

Σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση που προκύψει οποιαδήποτε διαφορά από τη μεταξύ μας συναλλαγή για την επίλυση της οποίας θα μας έχετε αποστείλει σχετικό έγγραφο αίτημα αλλά δεν καταφέρουμε να καταλήξουμε σε κοινή μεταξύ μας συμφωνία, έχετε δυνατότητα να απευθυνθείτε στην πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών μέσω διαδικτύου, στη διεύθυνση webgate.ec.europa.eu/odr/ η οποία συνδέεται απευθείας με την αρμόδια ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» (//www.synigoroskatanaloti.gr). Στην πλατφόρμα αυτή μπορείτε να υποβάλλετε αίτημα για την επίλυση της διαφοράς οπότε θα μπορεί να κληθεί ακολούθως η εταιρεία μας από την αρμόδια Αρχή στην ηλεκτρονική διεύθυνση eshop@loukas-bagno.gr

Επίσης θέτουμε υπόψιν σας ότι η Εταιρεία μας αναγνωρίζει στα πλαίσια της καλής πίστης το συμβουλευτικό χαρακτήρα των αποφάσεων της Αρχής που θα επιληφθεί και δεν έχει δεσμευθεί για την εκτελεστότητα των αποφάσεων αυτών. Σε κάθε περίπτωση μη συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς μέσω της πλατφόρμας ΗΕΔ, αρμόδια είναι τα πολιτικά δικαστήρια.

Μπορείτε να διαβάσετε τον Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας Ηλεκτρονικού Εμπορίου όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ εδώ.

20. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία

Οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος καταρτίζονται στην Ελληνική γλώσσα. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις χρήσεις του ηλεκτρονικού καταστήματος και γενικώς οι συναλλακτικές σχέσεις μεταξύ της Εταιρείας και των χρηστών/πελατών της διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, ενώ αρμόδια για την επίλυση των τυχόν διαφορών ορίζονται τα Δικαστήρια της Ξάνθης. 

 

TOP